Startseite Namenliste Stammbaum

Apollonia Pfanzer

* 1625
+ 8.9.1685 in Wolkshausen

                      
         
   
      
 

Apollonia Pfanzer

* 1625
+ 8.9.1685 in Wolkshausen

 

Georg Pfanzer

* 7.10.1592 in Wolkshausen
+ 8.7.1665 in Wolkshausen

 
     
   
       
 

Alexander Pfanzer

* 30.7.1647 in Wolkshausen

 

Barbara Pfanzer

* 5.7.1650 in Wolkshausen

 

Jakob Pfanzer

* 4.12.1652 in Wolkshausen